واقعی

رفتار
رفتار

به

تمایل
ذهنی

هنجارهای

شخص

گرش
ن
مو

در
رفتار

رد

جالب

نتایج

مورد

در

باورها
رفتار

آن

در

توجه

نتایج

از

افراد

ارزیابی

ذهن

در

شده

نهادینه

اورهای
ب
دیگران

انتظارات

به

نسبت

افراد

با

تطابق

برای

افراد

تمایل
هنجارها

واقعی

رفتار

رفتار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

به

تمایل

ذهنی


پاسخ دهید